Vedtægter

Vedtægter for Norddjurs Biavlerforening

§ 1 Navn:
Foreningens navn er Norddjurs Biavlerforening.
Foreningen har hjemsted i Norddjurs Kommune og er tilsluttet Danmarks Biavlerforening – DBF

§ 2 Formål:
Foreningens formål er at samle biavlere og andre med interesse for biavl i en lokalforening. Den skal virke for biavlens fremme på Djursland.

§3 Medlemskab:
Som medlem kan optages enhver med interesse for foreningens formål.

§ 4 Eksklusion:
Medlemmer, som direkte skader eller modarbejder biavlens interesse, kan af bestyrelsen ekskluderes. Eksklusionen kan af begge parter ankes til afgørelse på en generalforsamling.

§5 Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af november måned.
Generalforsamlingen indvarsles på hjemmesiden og i DBF’s medlemsblad senest 14 dage før dens afholdelse.
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af beretning v/ formanden
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget, herunder kontingentfastsættelse v/ kassereren
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Man kan kun stille forslag til emner, som man har stemmeret til.
Alle medlemmer har stemmeret til forslag, som kun vedrører lokalforeningen.
Medlemmer af DBF har stemmeret til forslag, som involverer DBF.
Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer mindst 2/3 flertal.
Afstemninger afholdes skriftligt, hvis blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.
Ethvert medlem kan på generalforsamlingen stemme med én stemme. Medlem er man kun, hvis kontingentet for indeværende år er betalt. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når ¾ af medlemmerne forlanger det.

§ 6 Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 4 medlemmer samt formanden, i alt 5 personer.
Formanden vælges for ét år ad gangen.
Bestyrelsen vælges for en toårig periode med halvdelen hvert år.
Suppleanter er på valg hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det nødvendigt, eller når to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Bestyrelsesmøde indkaldes med 8 dages varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Formanden er at betragte som det direkte forbindelsesled mellem Danmarks Biavlerforening og Norddjurs Biavlerforening.
Bestyrelsen udpeger delegeret til DBF’s generalforsamling. Denne person skal være medlem af DBF.
Bestyrelsen er bemyndiget til at stille forslag til DBF’s generalforsamling.
Bestyrelsen kan supplere sig med udvalg til at løse foreningens forskellige opgaver (eksempelvis skolebigård, kurser, PR, hvervning m.v.).

§7: Økonomi:
Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.
Til at varetage foreningens økonomi kan bestyrelsen vælge en kasserer udenfor bestyrelsen.
Kassereren har ansvaret for det økonomiske mellemværende mellem Danmarks Biavlerforening og Norddjurs Biavlerforening.
Tegningsretten varetages af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i fællesskab. 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 8 Udtrædelse:
Udtræder medlemmer af foreningen, har de intet krav på andel i foreningens værdier.

§ 9 Opløsning af foreningen:
Norddjurs Biavlerforening kan opløses, når det vedtages med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en måneds varsel og mindst en måned imellem.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Danmarks Biavlerforening til forskning i biavl.

Disse vedtægter træder i kraft den 14. juli 2015
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 14. juli 2015

Det sker!